Visie

De volgende reeks verkiezingen in België zal normaal gezien pas over 4 jaar volgen. We hebben nu dus de uitgelezen kans om die vier jaar te gebruiken om in de luwte te werken aan de stevige verdere uitbouw van onze beweging en onze ideologische herdefiniëring voor de toekomst. Dit momentum moeten we dan ook aangrijpen en ten volle benutten. Hieronder kan je mijn visie lezen over de toekomst van JONGCD&V. 

Focus op onze leden

JONGCD&V is meer dan alleen haar nationaal voorzitter en het Nationaal Bureau. De beweging valt of staat met haar leden. Ik engageer me om me voluit op te stellen als een echte teamspeler. De leden moeten in de spotlights staan. We  moeten werk maken van een vormingstraject dat zo goed mogelijk aansluit op de noden van de verschillende leden. Hierbij zijn de provinciale en regionale voorzitters cruciale schakels die aanvoelen wat er leeft lokaal. 

 

Concreet idee: Tijdens de coronacrisis biedt JONGCD&V via Tsjeefflix online sessies met boeiende sprekers aan. Ik wil dat concept uitwerken, consolideren en professionaliseren, ook na deze crisis. We breiden het aanbod uit met workshops waarbij onze leden praktische vaardigheden worden aangeleerd. We doen hiervoor beroep op experten.

Evaluatie interne werking

Verder meen ik dat we de interne structuur van JONGCD&V moeten evalueren en herbekijken. Er is al een werkgroep om het huishoudelijk reglement te evalueren waar laagdrempelig alle geïnteresseerde leden betrokken worden. Ik wens in nauw contact te staan met de provinciale voorzitters om een goede doorstroom te verzekeren van vragen en noden vanuit de provinciale werking en de regio's. Verder wil ik graag alle afdelingen leren kennen en hen zo optimaal mogelijk ondersteunen.

Concreet idee: We organiseren een structureel overleg tussen het Nationaal Bureau en de provinciale voorzitters.

Talentendatabank

JONGCD&V waardeert jouw talent! Ik wil werk maken van het aanleggen van een talentendatabank. Hierin kunnen we voor ieder lid bijhouden waar zijn of haar interesses liggen en over welke expertise hij of zij beschikt. Wanneer er dan een opiniestuk of persbericht wordt geschreven, kunnen we de leden betrekken om hun waardevolle input te geven. Door aan alle leden te tonen dat we hun talenten waarderen, kunnen we ze beter binden aan de jongerenpartij en gaan we het zogenoemde draaideureffect tegen.

Concreet idee: We sturen zo snel mogelijk een algemene enquête uit om je te leren kennen. Deze wordt toegevoegd aan degene over de evaluatie van de eigen werking. Leden kunnen ten alle tijde hun eigen data aanpassen.

Kiezen voor christendemocratie

Onze jongerenpartij moet ook het voortouw nemen in de inhoudelijke vernieuwing van de christendemocratie. Wanneer de moederpartij start met het grondig nadenken over een nieuwe invulling van de christendemocratische waarden, moet JONGCD&V deze denkoefening al achter de rug hebben. Op die manier kunnen we echt wegen op de moederpartij en onze rol als “geweten van de partij” ten volle waarmaken. We moeten er als jongeren staan om onze jonge, frisse accenten aan te brengen. 

Concreet idee: We realiseren de eerdere plannen om 'denkdagen' te organiseren om onze fundamentele basisprincipes te bespreken met de leden. De denkdagen lenen zich er toe een aanloop te vormen naar een ideologisch congres. Deze moet over een jaar plaatsvinden. In de huidige situatie wil ik alvast de inhoudelijke werkgroepen online zoveel als nodig stimuleren en ondersteunen.

Een internationaal merk

We kunnen JONGCD&V nog meer gewicht en impact geven door middel van een grotere en sterkere internationale samenwerking. Om een internationaal 'sterk merk' te zijn is het noodzakelijk om de banden met de jongeren van christendemocratische zusterpartijen uit binnen- en buitenland aan te halen. Met mijn ervaring binnen de Werkgroep Internationaal zou ik dit als voorzitter ook ten volle willen ondersteunen.

Concreet idee: We moeten ons binnen YEPP, de jongerenpartij van de Europese Volkspartij, nog sterker profileren als een van de leidende Europese organisaties. Daarnaast ook de banden met CDH aanhalen.

 

Klare taal. Vaste koers.

Met de slogan Klare taal, vaste koers trek ik doorheen de campagne. Mijn slogan bestaat uit twee delen. Beiden zijn even belangrijk in mijn visie voor JONGCD&V.

Lees meer »

Visiepunt 3: Internationaal sterk merk

We kunnen JONGCD&V nog meer gewicht en impact geven door middel van een grotere en sterkere internationale samenwerking. Om een ‘internationaal sterk merk' te zijn is het noodzakelijk om de banden met de jongeren van christendemocratische zusterpartijen uit binnen- en buitenland aan te halen. Met mijn ervaring binnen de werkgroep internationaal, zou ik dit als voorzitter ook ten volle willen ondersteunen.

Lees meer »

Visiepunt 2: Ideologische vernieuwing

Mijn slogan voor deze verkiezing is ‘Klare taal. Vaste Koers.’. Het eerste deel van de slogan duidt op de manier waarop we onze communicatie moeten organiseren. Duidelijk, niet te wollig en beduidend scherper. Het tweede deel van de slogan wijst op de noodzaak van het uittekenen van een vaste koers en een duidelijke politieke lijn. Ik pleit dan ook resoluut voor een ideologische vernieuwing.

Lees meer »

Visiepunt 1: Versterken beweging

In deze eerste blogpost zal ik het hebben over het versterken van de beweging. Ik neem hiermee de eerste drie punten van mijn visie samen, ‘Focus op de leden’, ‘Evaluatie interne werking’ en ‘Talentendatabank’, aangezien zij perfect in één coherent verhaal kunnen worden verwerkt.

Lees meer »