Klare taal. Vaste koers.

Gepubliceerd op 17 mei 2020 om 02:16

Met de slogan Klare taal, vaste koers trek ik doorheen de campagne. Mijn slogan bestaat uit twee delen. Beiden zijn even belangrijk in mijn visie voor JONGCD&V.

 

KLARE TAAL.

SCHOPPEND GEWETEN DOOR STERKE INHOUD

Om te beginnen zal de manier waarop we communiceren voor een groot stuk bepalen hoe we als jongeren gepercipieerd worden. JONGCD&V moet haar plaats als vernieuwende kracht binnen CD&V  opeisen en weer ‘het schoppend geweten van de moederpartij' worden. Toen Wouter Beke tegen Kristof Calvo zei dat de CD&V-jongeren al meer regeringen hebben doen vallen dan de jongeren van Groen, had hij zeker gelijk. Het is echter al even geleden dat JONGCD&V een regering ten val bracht. Dit is voor alle duidelijkheid ook niet mijn ambitie in de nabije toekomst maar ik moet toegeven dat JONGCD&V de afgelopen jaren misschien te weinig haar stem liet horen. We moeten als jongeren constructief zijn maar wanneer we echt niet akkoord gaan, dienen we dit kenbaar te maken. We mogen in onze communicatie een meer radicale positie innemen. De CD&V-jongeren zullen nooit de revolutie prediken maar mogen gerust al eens tegen de schenen van de partijtop schoppen om hen alert te houden.

 

Om te kunnen wegen op de partij, is hard roepen en schoppen niet genoeg. Alleen als we als jongeren in staat zijn om ons te organiseren, voldoende inhoud te produceren en realistische alternatieven uit te schrijven, zullen we serieus genomen worden door de moederpartij. Op dit vlak is er nog verbetering mogelijk. De jongeren moeten door op regelmatige basis sterke opiniestukken en beleidsvoorstellen te schrijven, frisse elementen aanleveren en bijdragen aan de verjonging van de beweging. Hierbij is het belangrijk dat JONGCD&V steeds vanuit de christendemocratische basisprincipes vertrekt. We moeten een consistent verhaal brengen dat past bij onze ideologie maar waar we wel onze eigen toets kunnen geven. We zijn het onze leden verschuldigd om met inhoud naar buiten te komen. Wij moeten zorgen dat de stem van de jongeren gehoord wordt op het verdiep van de voorzitter.

 

SOCIALE MEDIA

Eén van de punten waarop wij ons als jongeren moeten focussen, is sociale media. CD&V heeft net als de andere traditionele politieke partijen moeite haar boodschap over te brengen. Op sociale media is er ook niet bepaald plaats voor uitgebreide en genuanceerde opiniestukken. Naar mijn mening moet CD&V meer inzetten op adequate communicatie via sociale media, waardoor ze de meer jongere kiezers zal weten te bereiken. JONGCD&V moet op dit vlak het goede voorbeeld geven en nog meer dan de moederpartij aanwezig zijn op sociale media. De communicatie via sociale media kan voor JONGCD&V een kans zijn zich radicaler op te stellen. Omdat een lange, theoretische uiteenzetting vaak niet gelezen wordt op sociale media, moet JONGCD&V de informatie die ze deelt zodanig vorm geven dat ze luchtig is en de gebruiker prikkelt. In het bericht kan dan nog een link opgenomen worden naar een webpagina waar een volledige uitleg uitgeschreven staat.

 

SCHERPE COMMUNICATIE

Christendemocraten worden jammer genoeg vaak beschreven als ‘grijze muizen’, die met hun ‘enerzijds-anderzijds’-politiek niet altijd een gedurfd standpunt innemen. Omdat ze zo gematigd zijn, komen de christendemocraten niet altijd als de meest aantrekkelijke partij over. Toch is de christendemocratie radicaler dan men denkt. De christendemocraten waren vaak de motor van maatschappelijke verandering. Door de kortere berichten op sociale media, kan JONGCD&V uitpakken met een ietwat scherper standpunt. In de uitgebreide tekst ter verduidelijking, kan het standpunt dan uitgewerkt worden en in de juiste context worden geplaatst. Het scherper positioneren van JONGCD&V is belangrijk om de aantrek bij de jongeren, die massaal op sociale media aanwezig zijn, niet te verliezen.

 

VASTE KOERS.

IDEOLOGISCHE HERBRONNING

Met het tweede deel van de slogan bedoel ik dat we een vaste koers en een duidelijke politieke lijn moeten uittekenen voor de toekomst. Zoals terug te vinden is op deze website, ben ik er van overtuigd dat JONGCD&V een ideologisch congres moet organiseren en zich herbronnen. De beste bron om hier inspiratie voor te vinden, is onze eigen ideologie. We moeten aan de slag gaan met de christendemocratische basisprincipes en ze actualiseren naar een verhaal dat antwoorden biedt op de vragen van de moderne maatschappij.

 

CHRISTELIJKE WORTELS

De ‘C’ in CD&V staat vaak ter discussie. Samen met de ‘D’ voor ‘Democratisch’ refereert ze naar de ‘christendemocratie’, onze basisideologie. Volgens sommigen schrikt ze een bepaald kiespubliek af. Moeten we daarom de ‘C’ laten vallen? Voor mij is de ‘C’ van ‘Christen’ cruciaal. Het zijn onze Christelijke wortels die ons een specifiek bijhorend waardenkader schenken. De ‘C’ is bij het bepalen van de koers van de partij een betrouwbaar kompas. Geen enkele andere Vlaamse partij begrijpt hoe belangrijk zingeving en spiritualiteitsbeleving kan zijn. Om een standpunt te verdedigen, vallen we best niet steeds terug op quotes uit de Bijbel. Anderzijds moeten we ons niet schamen voor onze Christelijke wortels. Dit verschaft ons namelijk een zeer concreet waardensysteem. Ik ben er van overtuigd dat ‘Christen’ wel degelijk thuis hoort in de naam van CD&V. Als jongeren moeten we dit luidkeels verdedigen. De christelijke wortels blijken duidelijk uit de manier waarop christendemocraten naar de mens kijken. We geloven dat ieder mens uniek is en een eigen levensdoel heeft, vrij is en zekere rechten maar ook plichten heeft. Bovendien zien we mensen niet alleen als losstaande ‘vrije’ individuen maar als personen die met mekaar verbonden zijn. De mens wordt gezien als een gemeenschapswezen. Men is altijd verbonden met anderen, in een gezin, een wijk, een vereniging… Iemand kan maar ten volle tot ontplooiing komen en echt zichzelf zijn in relatie tot de ander. De verbondenheid impliceert een zekere verantwoordelijkheid omdat onze handelingen nadelig voor een ander kunnen zijn. Christendemocraten bekijken een bepaalde beleidsmaterie vanuit verschillende standpunten en zullen zo een zo inclusief beleid proberen te vormen, waarbij men zal trachten rekening te houden met iedereen.

 

De ‘C’ maakt dat het contrast tussen christendemocraten en extremisten zo groot is. Waar populisten wensen te polariseren, zullen wij net proberen te verbinden. Vooral op vlak van migratie wordt het verschil in waardenkader duidelijk. Vlaams Belang schrikt er niet voor terug een ‘zij versus ons’-discours te verkondigen waarbij er met een zekere minachting naar migranten wordt gekeken. De grens met racisme is hier slechts zeer dun. Wanneer extremisten Islamofobie verkondigen of zich Eurosceptisch uitlaten, verplichten zij christendemocraten zowaar om hun Christelijke waarden hier tegenover te stellen en zich tegen deze partijen af te zetten. De ‘C’ staat als baken tegen extremisme en haat. Ze hecht belang aan de menselijke waardigheid en vraagt respectvol met mekaar om te gaan. Als men spreekt over asielzoekers of mensen die een uitkering genieten, moet men zich steeds er van bewust zijn dat men over mensen spreekt.

 

GEEN CENTRUM, GEEN CONSERVATIEVEN

Net omdat de christendemocratie ons voorziet van een duidelijk ideologisch kompas mogen we de ‘C’ niet verwarren met ‘centrum’. De christendemocraten zijn meer dan louter het gemiddelde van links en rechts, meer dan een compromis tussen socialisten en liberalen. We zullen ongeacht de standpunten van anderen, vanuit onze eigen overtuiging een visie formuleren. De christendemocratie mag verder geen synoniem zijn voor conservatisme. Recent wordt in de media soms gesteld dat de christendemocraten N-VA blindelings volgen en zelf niets toe te voegen hebben aan deze partij. Dit wil ik actief tegengaan. Het klopt dat de christendemocratie voortvloeit uit het conservatisme en deze soms gelijkaardige waarden vertonen. Christendemocraten zien deze waarden echter niet als onveranderlijk en proberen ze te actualiseren, met een focus op hoop en verbondenheid.

 

Zo zie je, een klare taal en een vaste koers.

 

Heb je vragen? Je mag me altijd een bericht sturen via sociale media of via Contact.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.