Visiepunt 2: Ideologische vernieuwing

Mijn slogan voor deze verkiezing is ‘Klare taal. Vaste Koers.’. Het eerste deel van de slogan duidt op de manier waarop we onze communicatie moeten organiseren. Duidelijk, niet te wollig en beduidend scherper. Het tweede deel van de slogan wijst op de noodzaak van het uittekenen van een vaste koers en een duidelijke politieke lijn. Ik pleit dan ook resoluut voor een ideologische vernieuwing.

In deze tweede blogpost vertrek ik opnieuw van de veronderstelling dat we in een rustigere periode zitten. De volgende verkiezingen in België zullen normaal pas over 4 jaar volgen. Bij de verkiezingen van 26 mei 2019 leed CD&V een gevoelige nederlaag en bereikte ze een historisch dieptepunt. Sinds enkele jaren zien christendemocraten over heel Europa hun electoraal kapitaal gestaag verminderen. Het staat echter niet ter discussie dat wij moeten vasthouden aan de christendemocratie als onze ideologische basis.

 

IDEOLOGISCH JONGCD&V-CONGRES

Met grote waarschijnlijkheid zal CD&V naar een ideologisch congres toe werken. JONGCD&V moet er voor zorgen dat zij op dat moment haar eigen ideologische reflectie al achter de rug heeft en zich adequaat weet te organiseren. Alleen zo zal JONGCD&V een impact kunnen hebben op de inhoudelijke herbronning van de moederpartij en haar eigen, jonge accenten kunnen leggen. Ik wil in april 2021 een ideologisch JONGCD&V-congres organiseren waar we zullen bepalen welke kleur we geven aan de beginselen van de christendemocratie en hoe we deze kunnen actualiseren naar een fris nieuw verhaal dat aansluit bij de samenleving van vandaag. We moeten van deze rustigere periode gebruik maken om ongehaast te werken aan een ideologische herdefiniëring voor de toekomst.

Er zal ongeveer een jaar voor nodig zijn om een ideologisch congres op een doelmatige manier te kunnen voorbereiden. Tijdens dit jaar wil ik een participatief traject ontwikkelen met het organiseren van vormingsmomenten die ‘ideologische denkdagen’ worden genoemd, naar analogie met het vroegere ‘ideologisch weekend’. Deze denkdagen dienen ter vorming van de leden rond christendemocratie zodat zij op het congres diepgaand en grondig voorbereid kunnen debatteren over de waarden waar wij voor staan. Mocht er worden gekozen om een werkgroep christendemocratie op te richten die de congrestekst zal schrijven, kunnen deze contactmomenten dienen voor leden om hun input te geven. In het kader van de coronacrisis zullen de denkdagen net als andere evenementen bij voorkeur digitaal plaatsvinden. Door online sessies aan te bieden die bovendien herbekeken kunnen worden op een moment dat past, verlaagt de drempel om hieraan deel te nemen. We kunnen zo meer leden betrekken in dit vormend en participatief proces richting ons ideologisch congres.

 

CHRISTENDEMOCRATISCHE BEGINSELEN

Meerdere waarden worden geassocieerd met christendemocratie. Het is belangrijk te bepalen welke basisprincipes onmisbaar en definiërend zijn. Sommige beginselen zijn vanzelfsprekend sterk gekoppeld aan christendemocratie, zoals subsidiariteit, solidariteit en een personalistische kijk op het bestaan. Andere beginselen staan mogelijks wel ter discussie. Moeten we in onze huidige maatschappij het recht op het openlijk beleven van spiritualiteit blijven verdedigen? Mag een ambtenaar uiterlijke geloofskenmerken uiten en een klein Rooms-Katholiek kruisje rond de nek dragen? Hoe zit dat in geval van een hoofddoek? Ik ben overtuigd dat we hierover nog boeiende discussies zullen voeren...
Volgens mij moeten duurzaamheid en rentmeesterschap een prominentere rol spelen. Duurzaamheid nastreven betekent zorg dragen voor de planeet en verstandig omspringen met haar grondstoffen. In elk beleidsdomein moet men duurzame ontwikkeling als belangrijk doel beschouwen. Daarnaast denk ik dat het belangrijk is om concreet na te denken hoe we een ingrijpende digitalisering van ons overheidsapparaat en een administratieve vereenvoudiging kunnen stimuleren om zo deze duurzaamheid om te zetten in de praktijk. Naast duurzaamheid als belangrijk beleidsdoel te beschouwen, moeten wij vasthouden aan onze eigen waarden. De inhoudelijke herpositionering moet steunen op goede communicatie, waardoor we ons opnieuw profileren als dé ‘groene’ partij.

Naast het actualiseren van de christendemocratische beginselen, moeten we ook concrete standpunten innemen. Hierbij moet er grote aandacht zijn voor belangrijke beleidsthema’s voor jongeren. Hoe maken we het makkelijker om aan een eerste job te geraken in de eigen regio? Hoe willen we jonge ouders ondersteunen de opvoeding van hun kinderen te combineren met hun werk? Wat gaan we doen om het percentage jongeren te verminderen die de middelbare school verlaten zonder diploma? … Wanneer CD&V haar ideologisch congres organiseert, kunnen we via het verdedigen van deze standpunten op een concrete manier proberen te wegen op de inhoudelijke vernieuwing van de moederpartij en zo onze eigen, jonge accenten toevoegen.

 

PRAKTISCHE ORGANISATIE

Het ideologisch congres zal uitgebreider zijn dan een doorsnee congres en vormt een grotere logistieke uitdaging. In mijn ogen moet het congres minstens twee volle congresdagen beslaan. Het zal dus plaatsvinden tijdens een verlengd weekend, waarbij het congres start op vrijdagochtend en duurt tot zaterdagnamiddag. Zaterdagavond zal er een fuif voorzien worden met nadien de mogelijkheid tot een tweede overnachting op dezelfde locatie. Zondagochtend wordt slechts een afsluitende, niet-inhoudelijke activiteit georganiseerd, zoals een wandeltocht met een politicus of een cubb-tornooi. Het zal mogelijks nodig zijn parallelle inhoudelijke sessies te houden. De lokale en provinciale afdelingen moeten zich dus adequaat organiseren om te kunnen wegen op de verschillende onderdelen van de congrestekst. Ik zal zo snel mogelijk een werkgroep oprichten voor de praktische organisatie. Deze werkgroep zal worden geleid door leden van het nationaal bureau en voor alle leden openstaan. Ze zal de volledige ondersteuning genieten van het nationaal secretariaat.

 

INTERNATIONAAL UITHANGBORD

De volgende blogpost zal gaan over het internationale luik, maar ook bij dit ideologisch congres kan het internationale worden betrokken. Tijdens dit congres wil ik een volwaardig internationaal programma aanbieden en gasten van bevriende zusterpartijen uitnodigen. Dit past in de sterkere internationale rol die ik met JONGCD&V wens te spelen. We kunnen hen rondleiden in Brussel of Engelstalige lezingen aanbieden rond een internationaal thema. We betrekken hierbij uiteraard sterk het internationaal secretariaat. We kunnen een deel van de debatten tolken naar het Engels zodat ze kunnen meevolgen.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.